Održivost servisa za ključne populacije

Timočki Omladinski Centar u partenstvu sa „Alijansom za javno zdravlje“ iz Ukrajine realizuje trogodišnji program za Održivost servisa ključnih populacija u Srbiji. Projekta “Održivost usluga za ključne populacije u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji” realizuje „Alijansa za javno zdravlje“, a finansira Globalni fond.

Tokom 33 meseca TOC će realizovati aktivnosti za održivost servisa ključnih populacija, odnosno populacija pod povećanim rizikom od HIV/AIDS. Ovim projektom planirano je zagovaranje za veći budžet države Srbije, za programe prevencije HIV/AIDS.

U narednom periodu organizovaće se neposredni sastanci sa donosiocima odluka, zagovarati osnivanje parlamentarne grupe za HIV i ključne populacije, raditi na razvoju normativnog i strateškog okvira na lokalnom nivou. Takođe, planirano je da se radi analiza uticaja stigme i diskriminacije na efektivnost projekta, zatim nezavisna analiza za dekriminalizaciju intravenskih korisnika droga, kao i seksualnih radnika/ca. Ideja je da se kroz studijske posete zemljama koje se već bave ovim temama i koje imaju razvijene servise, udruženja koja se bave ovim oblastima iz Srbije, ali i predstavnicima Ministarstva zdravlja, pruži prilika da steknu nova iskustva kroz već postojeće primere dobre prakse.

Takođe, kroz ovaj program TOC će raditi na jačanju kapaciteta grassroot organizacija za zagovaranje na teme ljudskih prava, socijalne politike, uključivanja građana, posebno vezano za ključne populacije.