Grassroot 2020

Poziv za OCD iz Srbije za podnošenje projekata za održivost i prepoznavanje HIV servisa u Srbiji

Timočki Omladinski Centar raspisuje poziv za podnošenje projekata za održivost i prepoznavanje servisa u Srbiji, usmerenih ka ključnim populacijama, za organizacije koje sprovode programe prevencije HIV-a.

U cilju unapređenja kapaciteta servisa na lokalu, njihovih zagovaračkih sposobnosti, kao i njihove vidljivosti na lokalu, neophodno je mapirati sve aktere, kako bi udruženim snagama vršili uticaj u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i građanske participacije, naročito kod ključnih populacija. A sve sa krajnjim ciljem poboljšanja položaja ključnih populacija kroz unapređene lokalnih politika i konkretnih mera usklađenih sa EU standardima putem lokalnih kampanja zagovaranja.

Poziv se raspisuje u okviru projekta Održivost servisa za ključne populacije u jugoistočnoj Evropi i Centralnoj Aziji i podržan je od strane Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine.

Projekti u ovom pozivu finansiraće se sredstvima Global Fonda i Instituta za Otvoreno Društvo.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Rok za dostavu predloga projekta je 20. septembar 2020. godine u 23:59.

Naziv projekta: Povećanje vidljivosti lokalnih servisa u jedinicama lokalne samouprave


Iznos: 3996 USD


O projektu:

Asocijacija DUGA ima za cilja da kroz projekat radi na povećanje vidljivosti lokalnih servisa prevencije HIV-a u jedinicama lokalne samouprave u cilju njihove održivosti. Nakon ovog projekta kao rezultat očeuju povećan broj servisa koje sprovode udruženja na lokalu, kao i povećanu svest javnosti i donosioca odluka na lokalnom nivou o potrebi servisa za preventivne programe i rad sa ključnim populacijama.

Tokom projekta Asocijacija DUGA realizovaće Outreach aktivnosti u Sremskoj Mitrovici, Užicu, Kruševcu i Vranju, a u okviru kojih će biti pružane neke od sledećih usluga:

  1. Psihosocijalna podrška. Psiholog pruža usluge psihološkog savetovanja, psihoterapije i krizne intervencije sa pojedincima, parovima ili porodicama.
  2. Parnjačka edukacija. Parnjački edukator sa korisnikom razgovara o njegovim problemima, sumnjama, odgovara na pitanja, ali nikada ne sugeriše rešenja, već korisnika ohrabruje da sam nađe rešenje i sam donese odluku. Parnjački edukatoori po potrebi klijenta upućuju na stručno lice ili instituciju.
  3. Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje (DPST) na HIV i polno prenosive infekcije.
  4. Upućivanje korisnika na druge pružaoce usluga. Ova usluga podrazumeva da član outreach tima, posle prijema i procene, upućuje korisnika na drugog pružaoca usluge, ako ta usluga ne postoji u ovom programu, odnosno ako je outreach tim ne može adekvatno pružiti.
  5. Praćenje korisnika kod drugog pružaoca usluga ili u državnu instituciju.

Outreach aktivnosti će se u svakom od navedenih gradova realizovati po dva puta, a oba puta će biti pozvani i predstavnici JLS kako bi na terenu imali uvid u sam program i koliko on zaista može doprineti prevenciji. Sve aktivnosti će biti propraćene i na društvenim mrežama. Ove aktivosti će se sprovoditi u saradnji sa Zavodima za javno zdravlje.

Takođe, tokom realizacije projekta Asocijacija DUGA će podneti zahteva za izmenu LAP-a za mlade u cilju prepoznavanja prevencije HIV-a u pomenutim lokalnim zajednicama.


podaci o OCD:

www.asocijacijaduga.org.rs

fb: Asocijacija DUGA

Naziv projekta: Inovativni pristup ključnim populacijama, donosiocima odluka i široj javnosti u Novom Sadu


Iznos: 4000 USD


O projektu:

Cilj projekta TEST koji realizuje Omladina JAZAS-a Požarevac je da Požarevac ima održive servise prevencije HIV-a kod ključnih populacija. Ideja im je da pokrenu kontinuirani servis podrške i testiranja, da iniciraju budžetska sredstva i potpisivanje Pariske dekleracije. Takođe žele i da rade na povećanju broja rano otkrivenih HIV infekcija kod ključnih populacija, kao i smanjenju novoinficiranih kroz rad na prevenciji.

U tomesečnom period trajanja projekta Omladina JAZAS-a Požarevac ima za cilja da kroz podizanje svesti kod javnosti o značaju testiranja i ranog otkirivanja HIV statusa povećaju broj testiranih na HIV, da se osobe sa dijagnostikovanim HIV infekcijom leče i imaju dostupnu terapiju, ali i da stvore okruženje bez stigme i diskriminacije za osobe koje žive sa HIV-om – ključne populacije.

Cilj projekta je da doprinese održivosti programa smanjenja štete među ključnim populacijama kroz podizanje svesti donosilaca odluka i šire javnosti i unapređenje servisa za ključne populacije

Plan im je da realizuju budžetsko zagovaranje programa smanjenja štete u poslednjem kvartalu 2020. godine, da rade na senzibilizacija medija i lokalne zajednice u poslednjem kvartalu 2020. godine, ka oi da iniciraju inovativne servise za ključne populacije u poslednjem kvartalu 2020. Godine

Tokom ovog projekta udruženje Prevent radiće sa donosioci odluka na lokalnom nivou (načelnici gradskih uprava, gradski većnici, članovi komisija, poslanici…),  novinarima, opštom populacijom/građanima Novog sada, zatim sa osobama koje se bave seksualnim radom (SR), kao i sa osobe koje injektiraju droge (OKID)

Tokom projekta planirano je održavanje sastanaka sa donosiocima odluka, analiza budžeta gradskih uprava u Novom Sadu, diseminacija rezultata analize, obuka o ključnim populacijama za novinare, antidiskriminatorna kampanja na društvenim mrežama, dosezanje seks radnica putem portala na kojim se nude seksualne usluge, iniciranje uvođenja iglomata za OKID.


podaci o OCD:

prevent.org.rs

fb: Udruženje PREVENT

Naziv projekta: Unapredimo prevenciju, podršku i vidljivost!


Iznos: 4000 USD


O projektu:

Cilj projekta je raditi na prevenciji HIV-a kroz doprinos povećanju kvaliteta, kvantiteta, održivosti i vidljivosti servisa za ključnu populaciju na teritoriji Grada Sombora.

Ideja im je da u okviru ovog projekta rade na jačanju kapaciteta organizacije za rad za ključnom populacijom putem formiranja tima i obuke njegovih članova za formiranje i sprovođenje usluge (servisa) podrške ključnim populacijama u lokalnoj zajednici. Nakon toga planiraju da rade na povećanju broja servisa za rad sa ključnom populacijom u Gradu Somboru kroz uspostavljanje preventivnog servisa u okviru Somborskog edukativnog centra, kao i da povećaju vidljivosti servisa za ključnu populaciju u lokalnoj zajednici putem zajedničke akcije obeležavanja 1. decembra, dana borbe protiv HIV-a. Tokom projekta radiće na podsticanju lokalne samouprave, kroz aktivnosti javnog zastupanja, da na osnovu prethodno potpisane Pariske deklaracije poveća izdvajanje sredstava za finansiranje rada servisa za ključnu populaciju u lokalnoj zajednici.

Cilj im je da kao krajnji reazultat projekta dođu do toga da bude opredeljen veći iznos sredstava na godišnjem nivou za prevenciju HIV-a i rad sa ključnom populacijom od strane lokalne samouprave u skladu sa Pariskom deklaracijom koju je ista potpisala.


podaci o OCD:

sec.org.rs

fb: SEC Sombor

Naziv projekta: TEST 2


Iznos: 2000 USD


O projektu:

Cilj projekta Omladine JAZAS iz Poažrevca jeste održivi servis prevencije HIV-a kod ključnih populacija. Želja im je da kroz ovaj projekat doprinese povećanom broj testiranih na HIV, da osobe sa dijagnostikovanim HIV infekcijom se leče i imaju dostupnu terapiju, kao i da stvore okruženje bez stigme i diskriminacije za osobe koje žive sa HIV-om i ključne populacije.

Tokom projekta radiće na podizanju svesti javnosti o značaju testiranja i ranog otkrivanja HIV statusa, takođe radiće na tome da doprinesu povećanom broj testiranih osoba na HIV. Planirana je i realizacija kampanja povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv HIV-a i AIDS-a u Požarevcu i Velikom Gradištu.

Kao ključni rezultati projekta očeuju se povećan broj osoba iz ključne populacije koji su se javili organizaciji radi savetovanja i testiranja, uspostavljena saradnja sa Opštinom Veliko Gradište i zagovaranje za potpisivanje Pariske dekleracije Aktivnosti.


Podaci o OCD:

jazaspozarevac.org

fb: Omladina JAZAS-a Požarevac

Naziv projekta: Planiranjem, inovacijom i znanjem ka zaustavljanju HIV-a


Iznos: 4000 USD


O projektu:

CIlj projekta je da doprinese većoj uključenosti i odgovornosti lokalnih samouprava u dostizanje ciljeva strategije 90-90-90, kako bi svi relevantni akteri dali svoj puni doprinos zaustavljanju HIV epidemije u svetu. Tokom ovog projekta USOP-u je ideja da radi na povećanje vidljivosti usluga HIV prevencije i podrške na lokalnom nivou u Beogradu, Novom Sadu i Subotici, kao i na povećanju uključenosti lokalnih samouprava u Beogradu, Novom Sadu i Subotici u analizu, diskusiju, organizovanje i finansiranje usluga HIV prevencije i podrške u zajednici. Cilj im je da nakon projekta bude povećan broj usluga HIV podrške i prevencije koje sprovode udruženja na lokalu.

Kao glavne rezultate projekta očekuju da udruženja aktivno učestvuju u procesima kreiranja i implementiranja javnih politika na lokalnom nivou, sa posebnim osvrtom na budžet, zatim inicirani inovativni pristupi u servisima koji se sprovode u preventivnim programima i direktnom radu sa ključnim populacijama, te podignuta svest javnosti i donosioca odluka na lokalnom nivou o potrebi servisa za preventivne programe i rad sa ključnim populacijama. Kao ključni rezultat pominje se i to da je lokalna samouprava potpisala ili najavila razmatranje potpisivanja Pariske dekleracije, kao i da lokalna samouprava ima opredeljena sredstva za servise i rad sa ključnim populacijama za narednu godinu.

Lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva treba da učestvuju u podršci aktivnosti, kao i da potpisivanjem Pariske deklaracije o zaustavljanju epidemije AIDS-a pokaţu solidarnost sa mnogobrojnim potpisnicima širom Evropske unije.

Tokom projekta USOP će sprovesti analizu situacije, zatim realizovati edukacija predstanika LS i OCD, obeležiti Svetski dana borbe protiv AIDS-a, ka oi pružati usluge Parnjačkog savetovanja.


Podaci o OCD:

unijaplhiv.rs

fb: USOP 

Naziv projekta: Za osnaženu mladost bez rizika


Iznos: 3990 USD


O projektu:

Cilj projekta je unapređenje organizovanog odgovora zajednice na rizično ponašanje koje ugrožava zdravlje mladih.

Ideja im je da u toku projekta rade na definisanju i usvajanju dokumenta o smanjenju rizika za zdravlje mladih, kao sastavnom delu politike lokalne zajednice, kao i realizovanje svih zajedničkih aktivnosti na koje obavezuje Pariska deklaracija, te zajednički rad sa lokalnom zajednicom o pronalaženju sredstava koja bi mogla da budu opredeljena za rad u zajednici na smanjenju rizika

Kao glavne razultate projekta JAZAS očekuje kreiranje dokumenta o smanjenju rizika za zdravlje mladih i njegovo usvajanje, zatim opredeljenje sredstava za rad sa ključnom populacijom na smanjenju rizika po zdravlje, te realizovano potpisivanje Pariske deklaracije u Beogradu, koje će biti promovisano kroz medijsku kampanju.

Tokom projekta JAZAS će raditi organizacija sastanaka i kreiranje dokumenta o smanjenju rizika za zdravlje mladih sa planom implementacije, kao i  organizovanje sastanaka i analiza budžeta sa ciljem realokacije sredstava za servise I rad sa mladima iz ključnih populacija.


Podaci o OCD:

jazas.net