Grassroot 2019

Poziv za OCD iz Srbije za podnošenje projekata za održivost i prepoznavanje HIV servisa u Srbiji

Timočki Omladinski Centar raspisuje poziv za podnošenje projekata za održivost i prepoznavanje servisa u Srbiji, usmerenih ka ključnim populacijama, za organizacije koje sprovode programe prevencije HIV-a.

U cilju unapređenja kapaciteta servisa na lokalu, njihovih zagovaračkih sposobnosti, kao i njihove vidljivosti na lokalu, neophodno je mapirati sve aktere, kako bi udruženim snagama vršili uticaj u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i građanske participacije, naročito kod ključnih populacija. A sve sa krajnjim ciljem poboljšanja položaja ključnih populacija kroz unapređene lokalnih politika i konkretnih mera usklađenih sa EU standardima putem lokalnih kampanja zagovaranja.

Ovaj poziv je raspisan u okviru projekta Održivost servisa za ključne populacije u jugoistočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, a podržan od strane Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine a finansiran od strane Global fonda.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Rok za dostavu predloga projekta je 18. septembar 2019. godine u 23:59.

Produžen rok za dostavu predloga projekta je: subota 21. septembar 2019. godine u 23:59.

Naziv projekta: Dijalog za unapređenje servisa za prevenciju HIV-a i rad sa ključnom populacijom u Somboru


iznos: 2800 USD


o projektu:

SEC ima za cilj da tokom projekta radi na podizanju svesti u lokalnoj zajednici o HIV virusu i načinima prevencije.

Ideja im je da u naredna tri meseca povećaju vidljivosti lokalnih servisa za ključne populacije, Informišu ciljne grupe, tj. Ključne populacije i mladi, uzrasta od 15 do 30 godina, o HIV virusu i načinima prevencije. Takože žele da rade na umrežavanju lokalnih činioca u sistemu obrazovanja, prevencije i zdravstvene zaštite, nevladinog sektora, medija i drugih relevantnih aktera, ali i da razmene primera dobre prakse i uvedu inovativne servisa podrške mladima u prevenciji HIV virusa.

Kao ključne reazultate projekta SEC očekuje povećanu informisanost ciljne grupe i šire populacije o prevenicji HIVa, pokrenut dijalog o mogućnostima uvođenja inovativnih servisa u lokalnoj zajednici, podignuta svest lokalne zajednice o mogućnostima i značaju prevencije i problemima sa kojima se HIV zaraženi susreću. Takođe olekuju da donosioci odluka budu senzibilisani o načinima veće uključenosti lokalne samouprave, institucija i ustanova u prevenciji HIVa, kao i da bude potpisana Parska deklaracija od strane lokalne samouprave.


podaci o OCD:

sec.org.rs

www.facebook.com/SECsombor

Naziv projekta: TEST


iznos: 2799.20 USD


o projektu:

Cilj projekta TEST koji realizuje Omladina JAZAS-a Požarevac je da Požarevac ima održive servise prevencije HIV-a kod ključnih populacija. Ideja im je da pokrenu kontinuirani servis podrške i testiranja, da iniciraju budžetska sredstva i potpisivanje Pariske dekleracije. Takođe žele i da rade na povećanju broja rano otkrivenih HIV infekcija kod ključnih populacija, kao i smanjenju novoinficiranih kroz rad na prevenciji.

U tomesečnom period trajanja projekta Omladina JAZAS-a Požarevac ima za cilja da kroz podizanje svesti kod javnosti o značaju testiranja i ranog otkirivanja HIV statusa povećaju broj testiranih na HIV, da se osobe sa dijagnostikovanim HIV infekcijom leče i imaju dostupnu terapiju, ali i da stvore okruženje bez stigme i diskriminacije za osobe koje žive sa HIV-om – ključne populacije.


podaci o OCD:

jazaspozarevac.org

www.facebook.com/jazaspozarevac

Naziv projekta: Niš u fokusu – nova partnerstva za nove servise


iznos: 2774.60 USD


o projektu:

Cilj projekta “Niš u fokusu – nova partnerstva za nove servise” je da upozna relevantne aktere na lokalu sa značajem servisa u zajednici za ključne populacije, kao i zagovaranje za pronalaženje mehanizama za podršku i finansiranje, uz insistiranje na izražavanje posvećenosti odgovoru na HIV kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji i Pariske deklaracije.

Ideja je da se u narednom tromesečnom periodu mapiraju i upoznaju akteri na lokalu o važnosti postojanja usluga Dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja DPST-a u zajednici i njihove održivosti. Takođe, ideja je učiniti dostupnom novu uslugu testiranja na HIV i druge polnoprenosive infekcije u zajednici u Nišu, zatim uspostaviti inovativne usluge online savetovanja za ključne populacije i promocije DPST servisa u zajednici. Jedan od glavnih ciljeva projekta je staviti u proceduru potpisivanje Memoranduma o saradnji sa lokalnom samoupravom i inicirati potpisivanje Pariske deklaracije.

POTENT očekuje da su nakon projekta predstavnici lokalne samouprave i relevantna gradska tela zadužena za politike javnog zdravlja upoznati sa važnošću postojanja dostupnih usluga DPST-a u zajednici i njihove održivosti. Takođe žele da ključne populacije budu informisane o novim uslugama testiranja u zajednici putem online savetovanja i promocije DPST-a, kao i da otpočinjane rad DPST savetovališta u Nišu i sprovođenja prvih ackija testiranja na HIV i PPI u zajednici u okviru Evropske nedelje testiranja i nastavak sa aktivnostima do kraja projekta. Očekuje se i stavljanje u proceduru ratifikacija Pariske deklaracije kao i Memoranduma o saradnji POTENT-a sa lokalnom samoupravom.


podaci o OCD:

potent.org.rs

www.facebook.com/potent.udruzenje

Naziv projekta: KORAK KA PARISKOJ DEKLARACIJI


iznos: 2800 USD


o projektu:

Cilj projekta KORAK KA PARISKOJ DEKLARACIJI je povećanje vidljivosti servisa Omladine JAZAS Novi Sad, kao i drugih lokalnih servisa u gradu usmerenih ka prevenciji HIV/AIDS-a i radu sa PLHIV, kako bi lokalna samouprava prepoznale važnost postojanja i rada targetiranih servisa i na taj način doprinele održivosti istih ali i da se utiče na lokalnu samoupravu da potpiše Parisku deklaraciju o zaustavljanju epidemije side.

Ideja je da se u narednom tromesečnom period organizuje Okrugli sto sa donosiocima odluka, predstavnicima lokalne samouprave, predstavnicima relevantnih institucija i loklanih organizacija na temu potpisivanja Pariske deklaracije. Kao jedan od rezultata očekuje se i da Lokalna samouprava u budćnosti ima opredeljena sredstva za servise i rad sa ključnim populacijama

Takođe, planirano je da se realizuju i četiri javna događaja u cilju informisanja javnosti o servisu Omladine JAZAS Novi Sad.


podaci o OCD:

www.omladinajazas.rs

www.facebook.com/omladinajazasans

Naziv projekta: Unapređenje kapaciteta za eliminaciju diskriminacije, suzbijanje svih oblika nasilja i za poštovanje i zaštitu ljudskih prava vezanih za HIV u romskoj zajednici – Pokrenimo zajedno


iznos: 2070 USD


o projektu:

Udruženje STABLO ima za cilj da kroz projekat “Pokrenimo zajedno” radi na razvoju održivog mehanizma za uspešnu saradnju unutar javnog sektora, kao i između javnog i civilnog sektora na poštovanju i zaštiti ljudskih prava, eliminisanju diskriminacije i suzbijanje svih oblika nasilja nad PLHIV i populacijama u riziku od HIV-a.

Stablo ima ideju da tokom realizacije projekta povećaju procenat PLHIV i populacija u riziku od HIV-a koji poznaju svoja prava u slučaju diskriminacije i pravni način kako da ih ostvare. Takođe cilj im je povećana vidljivosti lokalnih servisa u Kragujevcu, kako bi grad Kragujevac prepoznao važnost postojanja i rada targetiranih servisa i na taj način doprinele održivosti istih. Jedan od ciljeva je i da lokalne institucije i romska zajednica u celini pokazuju proaktivan odnos prema preventivnom radu sa romskom populacijom na temu HIVa / AIDSa / polno prenosivim bolestima i pitanjima rodne politike. Takođe, Stablo želi da radi na povećanju broja mladih edukovanih Roma i Romkinja / aktivista i vršnjačkih edukatora koji zagovaraju važnost prevencije na HIV / AIDS i polno prenosivih bolesti, svojih prava na zdravstvenu zaštitu i DPST.

Kao jedan od rezultata tromesečnog projekta udruženje STablo navodi i Izrada protokola o saradnji i potpisivanje Memoranduma o saradnji zajedno sa svim akterima radne grupe projekta kao inicijativa za unapredjenje zdravlja Roma kao i preporuke za akcioni plan za Rome da se prevencija HIVa uvrsti u mere APa i da se ovaj dokumet usvoji na Sednici Skupstine grada Kragujevca.


podaci o OCD:

https://www.facebook.com/stablo.kragujevac.7