Mladi u riziku

Glavni cilj projekta „Mladi u riziku“ bio je razvoj partnerskih veza i stvaranje sistemske brige o mladima u riziku na Balkanu radi prevencije bilo kog oblika rizika (zdravstveni, socijalni, ekonomski).

Ideja projekta bila je da se osnaži rad kancelarija za mlade i uz njihovu podršku se održe obuke za lokalne interesne grupe kroz koje su im predstavljeni koncepti koji se tiču kreiranja sistemske brige o mladima u riziku na lokalu. U 15 gradova u Srbiji (Zaječar, Niš, Kragujevac, Užice, Novi Sad), Crnoj Gori (Podgorica, Kolašin, Bijelo Polje, Herceg Novi, Bar) i Bosni i Hercegovini (Bihać, Banja Luka, Foča, Goražde, Ilidža) zagovaralo se za formiranje Saveta (timova) za mlade u riziku. Saveti bi imali za cilj da umreže i održe stalni dijalog po pitanju mladih u riziku između civilnog društva, građana, institucija, organizacija i donosioca odluka.

Kako bi se obezbedilo dosledno i koordinirano delovanje organizacija civilnog društva na nacionalnom i regionalnom nivou, tokom projekta organizovani su javni događaji, medijska i Internet kampanja i objavljivan priručnik o mladima u riziku. Tokom projekta članovi projektnog imali su i priliku tokom studijske posete obiđu Sloveniju (Ljubljanu,Celje…) i upoznaju se sa primerima dobre prakse funkcionisanja nevladinog sektora, ali i ostalih institucija i tela koja delaju za dobrobit mladih. Na kraju projekta održane su nacionalne konferenicije o mladima u riziku u tri zemlje i Balkanska konferencija u Srbiji, na kojoj su učestvovali predstavnici formiranih lokalnih saveta, kancelarija za mlade, ministarstava, političkih stranaka, nevladinih organizacija, omladine i drugi akteri u omladinskoj politici.

Projekat je od decembra 2010. do novembra 2012. realizovao Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa CAZAS-om iz Crne Gore, Partnerstvom za zdravlje iz Bosne i Hercegovine i Mladinskim svetom iz Slovenije.

Projekat „Mladi u riziku“ je finansiran od strane EU posredstvom Evropske komisije u okviru programa „Support to Partnership Actions to Minorities/Vulnerable Groups Organizations“ – EuropeAid/129897/c/act/multi, a sufinansiran sredstvima Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Fonda za otvoreno društvo.