Poziv organizacijama koje su aktivne u prevenciji HIV-a i TB za učešće u procesu procene kapaciteta

Organizacije civilnog društva koje planiraju da se uključe u Nacionalni odgovor na HIV i AIDS kroz programe prevencije i podrške ključnim populacijama i osobama koje žive sa HIV-om pozivaju se da prođu procenu ljudskih i organizacionih kapaciteta.

U okviru Programa tehničke pomoći (TA) Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GF) Timočki Omladinski Centar (TOC) u saradnji sa Alliance Consultancy radiće procenu kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD), kao i  jačanje ljudskih kapaciteta u pogledu znanja i praksi vezanih za realizaciju programa prevencije i rada sa ključnim populacijama i realizaciju projekata koji se finansiraju od strane Ministarstva zdravlja, Globalnog Fonda i lokalnih samouprava, a sve sa ciljem povećanja obima i kvaliteta usluga prevencije, lečenja i podrške HIV-u i tuberkulozi na nacionalnom i lokalnom nivou.

Brza procena kapaciteta uključivaće mapiranje organizacija civilnog društva koje su spremne da doprinesu sprovođenju Nacionalnog odgovora na HIV i AIDS kroz programe prevencije i podrške klučnim populacijama i osobama koje žive sa HIV-om koje finansiraju Ministarstvo zdravlja, Globalni fond i lokalne samouprave u Republici Srbiji nakon čega će uslediti popunjavanje upitnika i intervjui sa predstavnicima organizacija koje su izrazile interesovanje da se uključe u procenu. Organizacije koje ispunjavaju osnovne uslove biće pozvane da učestvuju u radionici osmišljenoj da dalje pripreme OCD za sprovođenje navedenih aktivnosti.

Organizacije civilnog društva koje su aktivne u prevenciji HIV-a i tuberkuloze svoje interesovanje mogu izraziti popunjavanjem upitnika do 12. januara 2023.

Broj organizacija koje su pozvane da iskažu interesovanje nije ograničen.