Prezentacija nacrta plana održivosti usluga za prevenciju HIV-a kod ključnih populacija

Konsultatni i eksperti angažovani od strane Global fonda i Alijanse za javno zdravlje Ukrajine, a uz podršku Timočkog Omladinskog Centra organizovali 20. decembra 2019. godine prezentaciju dobijenih podataka i preliminarnih reazultata petodnevnog istraživanja sprovedenog u Beogradu. Istraživanje se odnosilo na trenutne mogućnosti finansiranju HIV servisa, kao i na mogućnosti poboljšanja održivosti usluga za prevenciju HIV-a za ključen populacije u Srbiji.

Prezentaciji su prisustvovali zainteresovani prestavnici OCD, Ministarstva zdravlja, Ministarstva omladine i sporta, Kabineta premijerke Vlade Republike Srbije, Kancelarije za borbu protiv droga, Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, Grada Novog Sada, Grada Beograda, Stalna konferencija gradova i opština.

Cilj petodnevnog istraživanja bio je da eksperti u razgovoru sa zainteresovanim stranama urade procenu trenutnih raspoloživih mehanizama finansiranja u zemlji koji se već koriste ili se mogu koristiti za finansiranje prevencije HIV-a, smanjenja štete i podrške u pridržavanju lečenja za ključne populacije, uz isticanje njihovih snaga i slabosti. Takođe, tokom istraživanja radilo se i na prikupljanju predloga mogućnosti/opcija za unapređenje održivosti prevencije HIV-a, smanjenja štete i podrške u pridržavanju lečenja, baveći se aspektima koji se odnose na institucionalizaciju mehanizama finansiranja, izmene propisa, ograničenosti kapaciteta i kampanje. Nakon održanih sastanak urađen je i prvi nacrt sveobuhvatnog Plana održivosti za sprečavanje HIV-a, smanjenje štete i podrške u pridržavanju lečenja za ključne populacije u Srbiji, sa detaljnim planom rada i budžetom, koji je i prezentovan zainteresovnaim stranama.