Niz konsultativnih sastanaka predstavnika Global Fonda i zainteresovanih strana održani u Beogradu

Global fonda i Alijansa za javno zdravlje iz Ukrajine organizovali su niz konsultativnih sastanaka u okviru Strateškog planiranja poboljšanja održivosti usluga za prevenciju HIV-a za ključne populacije u Srbiji.

Sastanci su održani u periodu od 16 do 20. decembra 2019. godine u Beogradu sa prestavnicima OCD, Ministarstva zdravlja, Ministarstva omladine i sporta, Kabineta premijerke Vlade Republike Srbije, Kancelarije za borbu protiv droga, Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, Grada Novog Sada, Grada Beograda, Stalna konferencija gradova i opština.

Epidemija HIV-a u Srbiji neproporcionalno pogađa ključne i ranjive populacije (KRP), a posebno lica koja koriste opojne supstance (PWID), seksualne radnike i muškarce koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (MSM). Projekti koji su okrenuti ključnoj populaciji sa HIV-om a koje finansira Globalni Fond u Srbiji, okončani su 2014. godine.

Nakon toga, državni budžet Srbije u potpunosti je finansirao nabavku i isporuku sredstva za ART, OST, VCT terapije. Istovremeno, lokalne i regionalne vlasti osigurale su manja ulaganja za NVO projekte za ključne populacije, a aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) su smanjene zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Tokom 2018. godine započet je proces pripreme Nacionalne strategije za prevenciju HIV-a, kao i priprema Akcionog plana, što je predstavljalo prve korake u oživljavanju odgovora. Pored toga, Fondacija za otvoreno društvo je podržala ponovno uspostavljanje službi za informisanje i komunikaciju u gradu Beogradu. Globalni Fond je započeo nove projekte finansiranja, trogodišnji grant u junu 2019. godine; ovaj projekat podrazumeva finansiranje pružanje usluga ključnim populacijama kroz mehanizme subvencija Ministarstva zdravlja pod uslovom sufinansiranja iz nacionalnog budžeta.

Globalni Fond je podržao regionalni program održivosti usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji (EECA) (za period 2019 -2121) u saradnji sa konzorcijumom na čijem je čelu Alijansa za javno zdravlje. U jugoistočnoj Evropi, Regionalni program se fokusira na unapređenje mehanizama za odgovorni i blagovremeni prelazak izvora finansiranja sa Globalnog Fonda na državno finansiranje.

U Srbiji, regionalna subvencija podržava povećanje izdvajanja iz nacionalnog i lokalnog budžeta za projekte i konkretne akcije organizacija civilnog društva, ali takođe ima za cilj da poboljša status organizacija u procesu donošenja odluka. Preciznije, pruža podršku za jačanje mehanizama socijalnog ugovaranja u Ministarstvu zdravlja, izgradnju kapaciteta novog mehanizma za koordinaciju na nacionalnom nivou, podršku organizacijama civilnog društva da razvijaju svoje kapacitete za kampanje i nadgledanje budžeta, dekriminalizaciju kroz izmene Krivičnog zakona i Zakon o psihoaktivnim
kontrolisanim supstancama.