Ministarstvo zdravlja – Javni oglas za angažovanje saradnika u okviru projekta za radno mesto koordinator projekta

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 26. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik“

RS br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12, 87/13), Ugovora o realizaciji Projekta „Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije“ sa Globalnim fondom za borbu protiv HIV, tuberkuloze i malarije , Ministarstvo zdravlja

Republike Srbije upućuje:

JAVNI OGLAS

ZA ANGAŽOVANjE SARADNIKA U OKVIRU PROJEKTA

I

Oglašava se angažovanje saradnika za sledeće radno mesto:

Jedan (1) izvršilac za radno mesto KOORDINATOR PROJEKTA „Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije“

Opis posla:

 • Učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti u skladu sa javnim pozivima;
 • Priprema javne pozive za prijavljivanje projekata i stara se da budu objavljeni na vreme.;
 • Pruža podršku u poslovima koji se odnose na pripremu i sprovođenje postupaka javnih nabavki i stara se da javne nabavke budu izvršene na vreme;
 • Stara se o usaglašenosti planiranja, izvođenja i praćenja izvršenja aktivnosti programa između Globalnog fonda i Ministarstva zdravlja, a po potrebi i drugih subjekata;
 • Obaveštava projektni tim o faktičkim promenama koje je primetio tokom sprovođenja projekta i predlaže projektnom timu, u slučaju stvarne potrebe, zaključenje aneksa ugovora kojim bi se prevazišla promena;
 • Organizuje, ažurira i arhivira dokumentaciju relevantnu za realizaciju projekta;
 • Usklađuje rad i obezbeđuje neometanu komunikaciju između članova projektnog tima sa različitim kontrolnim telima uključenim u upravljanje projektom, između organizacionih jedinica ministarstva, udruženja i zdravstvenih ustanova uključenih u projekat ;
 • Učestvuje u izradi narativnih i drugih izveštaja u skladu sa zahtevima donatora;
 • Učestvuje na svim sastancima i događajima vezanim za projekat;
 • Vrši kontrolu blagovremene dostave narativnih i finansijskih izveštaja od strane korisnika sredstava i u skladu sa tim predlaže prenos sredstava u skladu sa zahtevima koje upućuju udruženja angažovana na projektu;
 • Obezbeđuje programsku i institucionalnu podršku OCD koje ispunjavaju uslove za finansiranje;
 • Redovno izveštava kontrolno telo o izvršenju projektnih aktivnosti projekta;
 • Sarađuje sa predstavnicima Global fonda i omogućava im uvid u dokumentaciju nastalu u toku sprovođenja projekta, po njihovom zahtevu;
 • Učestvuje u konsultacijama sa Global fondom ,uz predstavnike Ministarstva zdravlja;
 • Nadgleda postupak zatvaranja projekta;
 • Obavlja druge poslove koje su rezultat potreba projekta;

Uslovi konkursa:

 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti pravnih, ekonomskih, organizacionih, političkih, medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama sa najmanje 240 ESPB, master akademskih studija, specijalističkih akademskih studija, specijalističkih stručnih studija i/ili osnovnih akademskih studija od najmanje 4 godine ili specijalističkih studija na fakultetu
 • Odlično poznavanje engleskog jezika prevashodno u smislu verbalne komunikacije i poslovne korespondencije;
 • Prethodno iskustvo od najmanje 2 godine u pripremi/realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodnih donatora;
 • Prethodno iskustvo od najmanje 2 godine u izveštavanju, praćenju i realizaciji projekta finansirnih od strane međunarodnih donatora;
 • Prethodno iskustvo od najmanje 2 godine u upravljanju projektima/programima, uključujući i iskustvo u izgradnji i vođenju projektnih timova;
 • Izražene veštine i kapacitet za upravljanje složenim tokovima rada, obavljanje više poslova istovremeno;
 • Izražene veštine interpersonalne komunikacije i pregovaranja.
 • Iskustvo u građenju partnerstava sa institucijama, naročito sa civilnim društvom;
 • Sposobnost za donošenje odluka pri ograničenoj dostupnosti informacija i pri kratkim rokovima;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Poznavanje problematike vezane za HIV/AIDS.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • diplomu/uverenje o stečenom visokom stepenu obrazovanja na osnovnim akademskim studijama sa najmanje 240 ESPB, master akademskih studija, specijalističkih akademskih studija, ili osnovnih akademskih studija od najmanje 4 godine u oblasti pravnih ili ekonomskih nauka
 • izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
 • uverenje o državljanstvu;
 • fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
 • ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;
 • motivaciono pismo

II

Ministarstvo zdravlja će stupiti u kontakt sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog poziva i obaviti razgovor.

III

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na veb stranici Ministarstva.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično na adresu:

 

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije,

Ul. Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd

 

sa naznakom „Prijava na oglas za angažovanje KOORDINATORA PROJEKTA u okviru projekta

„Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije“

 

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja je dr Vesna Knjeginjić,011/311 7071

Nepotpune i/ili neblagovremene prijave će se smatrati nevažećim.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.